Keuringen en oplevering


Warmtescan infrarood Flir

Een groot probleem is zeker in deze barre tijden van kou het probleem warmteverlies van uit de woningen. Dat op veel plaatsen warmte lekken zijn blijkt toch iedere keer weer. vandaar dat ENL regelmatig door middel van een digitale warmtescan camara van het merk Flir opnames maakt en op deze zeer duidelijke en betrouwbare manier de eventuele problemen inzichtelijk maakt.

Energielabel

Vanaf 1 januari 2008  bij bouw, verkoop en verhuur van een gebouw op het moment van transactie een energielabel (energieprestatiecertificaat, EPA) aanwezig zijn. Het energielabel is gebouwgebonden en geeft, op basis van een berekening, informatie over de hoeveelheid energie die bij gestandaardiseerd gebruik van dat gebouw nodig is. Het betreft gebouwgebonden energiegebruik voor verwarming, warmwatervoorziening, verlichting, ventilatie en koeling. Het energielabel is maximaal tien jaar geldig.
Wij kunnen u informeren welke voorwaarden er gesteld worden. Tevens kunnen wij voor u deze energielabels gaan verzorgen tegen zeer scherpe tarieven (neem contact met ons op voor een offerte op maat).

Bouwkundige vooropname
Bij bouwactiviteiten, zoals o.a. heiwerk, grondwerk, rioleringsprojecten, sloopwerken en bouwverkeer, is het niet ondenkbaar dat er schade ontstaat aan belendende panden en/of gebouwen in de directe omgeving.
Bij een bouwkundige vooropname wordt de staat van het pand zowel van binnen als van buiten geïnspecteerd. De gebreken worden duidelijk omschreven en aangevuld met fotomateriaal. Gebreken die niet visueel waarneembaar zijn, vormen geen onderdeel van de bouwkundige vooropname.

Diverse partijen kunnen belang hebben bij het laten uitvoeren van een bouwkundige vooropname. Zoals de eigenaar van een pand die, tijdens en na bouwactiviteiten van panden in zijn directe omgeving, wil kunnen vaststellen of een eventuele ontstane schade aan zijn pand te wijten is aan deze bouwactiviteiten. Maar denkt u bijvoorbeeld ook aan de eigenaar van een te bouwen pand die een bouwkundige vooropname van de belendende panden laat uitvoeren in verband met eventuele latere schadeclaims.

Bouwkundige oplevering

Een bouwkundige oplevering is zowel geschikt voor verbouwingen van bestaande panden, als voor complete nieuwbouw en kan plaatsvinden tijdens 3 fases van de bouw:

  • tijdens de bouw (voorinspectie)
  • direct na oplevering van het werk (opleveringskeuring)
  • na oplevering van de herstelwerkzaamheden (nazorg)

Voorinspectie:
Met een keuring van het werk tijdens de bouwperiode kunnen al in een vroeg stadium gebreken en tekortkomingen door ons gesignaleerd en gemeld worden aan de aannemer. Tijdens deze keuring wordt bekeken of alles is uitgevoerd conform de geldende normeringen en het bouwbesluit. Eventuele opgemerkte gebreken aan uw woning zullen door ons aan de aannemer worden gemeld, met het verzoek deze te herstellen. Uiteraard krijgt u ook een schriftelijke rapportage van deze voorinspectie.

Opleveringskeuring:
Wanneer de aannemer meent gereed te zijn met het werk, zal het aan u worden opgeleverd. De oplevering vindt plaats aan de hand van tekeningen, bestek, rapporten, meer- en minderwerkovereenkomsten en het contract.
Indien gewenst treden wij, tijdens de oplevering, op als uw adviseur en lopen wij met u de gehele woning door en noteren alle aangetroffen gebreken. Wij zorgen ervoor dat alle onderdelen, welke niet voldoen aan het contract of algemeen bekende condities, worden genoteerd in een proces-verbaal van oplevering dat door de vertegenwoordiger van de aannemer wordt gemaakt.
Gezien de belangrijkheid adviseren wij u om ook zelf aanwezig te zijn tijdens de opleveringskeuring. Wij geven u dan al een mondelinge toelichting over de woning en eventueel bouwkundige tips.

Nazorg:
Gebleken is dat de periode direct na de oplevering ook zeer belangrijk is. De in het proces-verbaal van oplevering opgenomen onvolkomendheden moeten immers door de aannemer nog wel op de juiste manier worden hersteld. Ook dit proces kunnen wij nauwlettend voor u volgen.